FANDOM


Pierwszą machinę rachunkową do wykonywania dodawań i odejmowań obmy­ślił Pascal w roku 1642. Egzemplarz tej machiny miał być przez królowę Ludwikę Marię sprowadzony do Warszawy.

Leibniz w 1672 roku zbudował machinę do wykonywania czte­rech działań arytmetycznych. Pierwsze ma­chiny rachunkowe, przydatne do użytku praktycznego, zbudowali: Hahn (1770) i Stanhope (1776).

W Polsce Abraham Stern z Hrubieszowa zbudował machinę do wy­konywania czterech działań i wyciągania pierwiastków (1817), model machiny Sterna znajduje się obecnie w Muzeum techniczno-przemysłowem w Krakowie. Z. Słonimski obmyślił (1844) machinę do obliczania wie­lokrotności liczby danej. Zegarmistrz war­szawski Staffel w 1845 zbudował machinę rachunkową, którą na wystawie powszech­nej w Londynie uznano za najlepszą z wy­stawionych. Pierwszą machiną rachunko­wą, która znalazła szerokie rozpowszechnie­nie, był arytmometr Thomasa, patentowany w r. 1820.

W ostatnich latach ukazało się wiele nowych arytmometrów: Sellinga, Odhnera i in. Obecnie bardzo rozpowszech­niony jest arytmometr zwany „Brunsviga". Przystępny opis arytmometru znaleść moż­na w "Wykładzie arytmetyki handlowej" S, Kramsztyka (2 wyd., 1902). Zobacz też: arytmoskop

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki