FANDOM


Lech - (1) w epoce bajecznej historii polskiej pierw­szy władca panujący. Wedle podań mitycznych (których ogniskiem jest Wielkopolska) brat Czecha i Rusa, przybył z Chorwacji, osiadł w Wielkopolsce i założył tam stolicę swego państwa Gniezno.

Po nim miało panować jeszcze kilku Lechów, zwanych przez naszych kronikarzy także Lestkami albo Leszkami, co jest tylko zdrobniała nazwa Lecha. Nazwa ta wprowadzona po raz pierwszy przez Bogufała, znaczy w języku czeskim młodziana, [wojow­nik]]a pierwotnie nie jest więc imieniem własnym, jakim się stało później.

Nestor nazywa ogólnie Lachami albo Lechami plemiona Słowian nadwi­ślańskich, a więc polskie; stąd niektórzy historycy nazwą plemion lechickich oznaczają wszystkie ludy słowiańskie, językowo pokrewne, osiadłe na prze­strzeni od Bugu aż poza Odrę, między Tatrami a Bałtykiem.

Lachy tedy, Lechy lub Lechici zna­czą też samo, co Polanie, Polacy. Rusini zawsze tak nazywali Polan. Dlatego też Lelewel Polskę nazywa Lechią. Szajnocha ("Lechicki początek Pol­ski") dowodzi, że Lachy, Lechici są to drużyny Normanów skandynawskich, które najechały od Bał­tyku Słowian nadwiślańskich, jak Waregowie Sło­wian wschodnich, przywłaszczyły sobie na nimi przodownictwo, zniszczone dopiero przez rewolucję Piastowską. Lelewel widzi nadto w Lachach, Lechitaeh, zaród "zlachty" (szlachty), która ujarzmi­ła kmieciów. Bielowski ("Wstęp krytyczny do dzie­jów Polski") historię wszystkich naszyce bajecz­nych władców, a więc i Lechów, Leszków, Lestków, widzi w iliryjskieh Linchitach czyli Lęchitach, którzy z Ilirii przenieśli się do Dacji i których dzieje uważa za okres podaniowy dziejów Polski. Z rozpatrzenia krytycznego tych hipotez można wnioskować, że nazwa La­chów, Lechów, która dała pochop do baśni o Le­chu, Czechu i Rusie, wskazuje istnienie historycz­ne szczepu lub stanu słowiańskiego czy obcego, że ten stan lub szczep wojowniczy, zawładnąwszy Słowianami nadwiślańskimi, zmieszał się z kra­jowcami i wpłynął stanowczo na organizację pań­stwową Polski.SO


Lech - (2) rzekomy protoplasta Lechitów. Nazwa Lechitów zjawia się u Kadłubka, Lecha zaś u kronikarza czeskiego Dalimila w pocz. XIV w. (jako imię posposlite: „był lech a na imię miał Czech") i w historii Przyb. Pulkawy (1374—78), gdzie Lech przekształca się w brata Czecha. Wywody te przeszły do młodszej kroniki Śląskiej (od Czecha idą Czesi, od Lecha Polacy), W interpolacjach do kroniki wielkopolskiej zjawia się trzeci brat — Rus, a wszyscy są synami Pana (Pannonja). Długosz ujmuje legendę w zwartą całość. Cała legenda jest płodem kronikarzy. Nazwę Lechów albo Lachów (od lędy - polany po wypalonym i wykarczowanym lesie) nadaj wały plemiona ruskie szczepom polskim, resztę wytworzyła fantazja kronikarzy. UT

Prawdopodobnie cały tekst Encyklopedii Tradycji w pochodzi z jakiegoś starego czasopisma, przedwojennej książki lub którejś ze starych polskich encyklopedii, słownika wydanego przed II wojną światową (na końcu tekstu powinien się znajdować się odsyłacz do odpowiedniej książki lub czasopisma). Tekst nie był poprawiany pod względem merytorycznym i dlatego nie jest aktualny.

Możesz go uaktualnić, oddzielając swój komentarz lub obszerniejsze hasło linią ciągłą (-----), ale hasła oryginalnego NIE ZMIENIAJ - pamiętaj, że ET to przede wszystkim miejsce przechowywania starych, nieaktualnych haseł encyklopedycznych.

PAMIĘTAJ: Ten tekst to ciekawostka i nie nadaje się na ściągawkę do szkoły i nie powinien też być traktowany jako jedyne źródło wiedzy na ten temat!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki