FANDOM


Kryptokalwiniści - (z greckiego Icryptos, skryty), tak zwani byli przez ortodoksyjnych luteranów zwolennicy szkoły Melanehtona, którzy po zgonie Lutra porozumieli się z Kalwinem co do nauki o Wieczerzy Pańskiej, a zarazem odrzucali wiele później przyjętych zasad lutera-nizmu. Początkowo tworzyli K. w Saksonji, a zwłaszcza przy uniwersytetach lipskim i witem-berskim stronnictwo panujące. Ciągłemi denuncjacjami popadli K. w podejrzenie u kurfistrza saskiego Augusta, który 1571 kazał ogłosić nie-przedstawiajace żadnej wątpliwości wyznanie wiary co do Wieczerzy Pańskiej, vr myśl nauki Lutra. Gdy środek ten do niczego nie doprowadził, przedstawiono teologom witemberskim 1574 na konwencie w Torgau artykuły, które kazano im podpisywać, pod kara wiezienia i pozbawienia urzędu. W 1580 ogłoszono tak zwana Formule zgody, która także każdy kaznodzieja musiał podpisywać. Po śmierci Augusta (1586), udało się Mikołajowi Crell (ob.) skłonie kurflrsta Chry-stjana I do popierania nauki K. Pod następcą jego Chrystjanem II reakcja wzięła znów górę; K. zaczęli być prześladowani, przywódcy ich u-wiezieni, wszyscy kaznodzieje, którzy nie chcieli się wyrzec swych przekonań, pozbawieni urzędów, aresztowani lub z kraj u wygnani. Kanclerz Crell po 10-letniem wiezieniu poniósł śmierć na rusztowaniu (1601).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki