FANDOM


korporacjonizm - ustrój społeczno*gospodarczy, zorganizowany na podłożu funkcyj zawodowo*ekonomicznych, biorący za punkt wyjścia określoną gałąź produkcji: gospodarstwo narodowe nie powinno być zwiążkiem zawodów lub klas, lecz związkiem korporacyj, reprezentujących poszczególne działy produkcji. Korporacjonizm jest więc poniekąd powrotem do średniowiecznych cechów, które były związkami majstrów i czeladników.

Korporacjonizm dąży do wyeliminowania walki klasowej. Przeciwieństwem korporacjonizmu jest czysty syndykalizm, który chce zorganizować wszystkich pracujących nie według gałęzi produkcji, lecz według zawodu w związki zawodowe. Faszyzm w Italji rozwija się dziś w państwo korporacyjne, w którem syndykaty pracodawcze z jednej strony, a z drugiej syndykaty pracownicze mają za zadanie współpracować z sobą pokojowo, nie prowadząc walki o przewagę tych czy i innych interesów. Państwo czuwa nad utrzymaniem sił równowagi i interesów społecznych i jako najwyższy arbiter, rozstrzyga wszelkie spory, co do których obydwie strony nie znajdą porozumienia.

Organizacja państwa korporacyjnego w Italji opiera się na ustawie z 3.IV.1926 r. Ustawa ta przewiduje tworzenie syndykatów, uznanych przez państwo. Obowiązkiem syndykatów jest nietylko obrona interesów gospodarczych swych członków, lecz również opieka społeczna, nauczanie i wychowanie. Syndykaty tworzą związki, federacje i wreszcie konfederacje, grupujące wszystkie federacje pewnej określonej gałęzi produkcji. W Italji istnieje obecnie 13 konfederacyj. Na czele organizacji syndykalistycznej stoi Narodowa Rada Korporacyjna, od 1930 r. organ konstytucyjny oraz czynnik powołany do regulowania stosunków w dziedzinie pracy i produkcji. Narodowa Rada Korporacyjna składa się z 7 sekcyj, odpowiadających 7 kategorjom zawodowym. Obok tej Rady istnieje w Italji minister korporacyj oraz Centralny Komitet Korporacyjny, wyłoniony z Narodowej Rady Korporacyjnej. Ten zbyt schematyczny i biurokratyczny ustrój jest dopiero w fazie tworzenia się, tak, że narazie niewiadomo, czy osiągnie trwalsze istnienie. — Lit. A. M. Corvi „Państwo Korporacyjne" (Warszawa, 1923). (Encyklopedia Powszechna Ultima Thule)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki