FANDOM


Akcja - (1) znaczy dosłownie czynność. Więc może być akcja uczciwa lub karygodna i zbrodnicza. Zwyczajnie mówi się o akcji politycznej tj. czynności, zmierzającej do pewnego celu czy to w polityce zewnętrznej (z obcymi mocarstwami), czy też wewnętrznej. Akcję polityczną lub dyplomatyczną podejmują, naprzykład rządy różnych państw, celem doprowadzenia do porządku jakichś spraw lub zawikłań, grożących wojną i t.p. Akcja może też znaczyć (2) udział w spółce akcyjnej, a posiadacz tego udziału akcjonaryuszem. Dowód udziałowy, to jest papier, stwierdzający prawo do takiego udziału, nazywa się także akcja (3). Akcja w tym znaczeniu jest więc papierem wartościowym, którego posiadanie nadaje prawo udziału w spółce. Prawo to mieści w sobie prawo do części dochodów spółki, wypłacanych jako dywidendy, a w razie rozwiązania spółki do części jej majątku dalej zaś prawo do udziału w zarządzie spółki, w granicach statutem jej określonych (prawo do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy). Wszystkie udziały (akcje) są równe, można jednak posiadać ich większą ilość i, co za tym idzie, pobierać przypadającą na każdą z nich dywidendę. Każda akcja daje również prawo do jednego głosu, więc można mieć tyle głosów ile akcyj. Jednakże często za-strzeżonem jest w statucie spółki, że jeden akcjonaryusz nie może mieć; więcej ponad pewną ilość głosów. Za zobowiązania spółki akcjonaryusz odpowiada tylko swoim udziałem.

Akcja może być imienna tj. wystawiona na nazwisko posiadacza, i wtedy statut określa, pod jakimi warunkami wolno ją innej osobie, odstąpić, albo co bywa najczęściej, brzmi na okaziciela, co znaczy, że ktokolwiek ją posiada, jest już przez to samo akcjonarjuszem. Taką akcję można tedy odstąpić drugiemu (sprzedać, darować) tak jak każdą inną rzecz. To też akcje są przedmiotem handlu i spekulacji. Cena ich czyli kurs zależy głównie od tego, jak idą, interesy spółki, a zatem jaka przypadana akcję dywidenda i od nadziei, że interesa się poprawią, lub od obawy, że się pogorszą. Ponieważ zyski spółki i dy-widenda mogą, być bardzo różne, przeto i kurs akcji bardzo wielkim ulega chwianiom. Spekulanci starają się je kupować, kiedy są tanie, a sprzedawać, gdy podrożeją. Niekiedy wspiera rząd przedsiębiorstwa akcyjne, (n. p. kolejowe) w ten sposób, że poręcza akcjonariuszorn pewną dywidendę, tak że poniżej tej gwarantowanej wysokości ona spaść nie może.EMP

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki