FANDOM


Adopcja (adoptacja) - po polsku "przysposobienie", oznacza przyjęcie jakiejś osoby obcej za dziecko przyspasabiającego, czyli adoptującego. Do ważności adopcji potrzeba wedle prawa obowiązującego: 1) by adoptujący, to jest biorący kogoś za swe dziecko, był bezdzietnym, a nie był księdzem lub zakonnikiem, 2) miał więcej niż 50 lat i 3) by różnica wieku między nim a adoptowanym, wynosiła więcej niż lat 18. Ponadto nikt nie może być adoptowanym wbrew swej woli, adoptowany więc winien oświadczyć bądź sam, jeśli jest pełnoletnim, bądź przez swego ojca lub opiekana, jeśli jest małoletnim, czy się zgadza na adopcję. Jeśli chodzi o małoletniego, potrzeba zatwierdzenia sądu nadopiekuńczego, a każda adopcja staje się ważna dopiero, gdy zostanie potwierdzona przez Namiestnictwo i po przyjęciu jej do wiadomości przez sąd, któremu podlega i adoptujący i adoptowany. Adoptowany otrzymuje nazwisko rodzinne adoptującego (wolno mu jednak używać obok tego swego nazwiska rodzinnego), a ponadto otrzymuje wszelkie prawa, jakie by miał, gdyby był dzieckiem adoptującego: dziedziczy więc po nim, jakby był jego synem lub córką, ma prawo być przezeń wychowywanym i utrzymywanym. Nawzajem ma on też obowiązki wobec adoptującego te same, jakie mają dzieci wobec rodziców. Adoptowany nie traci praw do spadku po swych rodzicach, rodzeństwie i innych krewnych. Stosunek, powstający wskutek adopcji, ustaje za zgodą adoptującego i adoptowanego, jeśli jednak adoptowany jest małoletni, może to nastąpić tylko za zgodą jego ojca lub opiekuna i sądu nadopiekuńczego. EMP

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki